Mongolian
Mongolian
To embed a website or widget, add it to the properties panel.

Таны мөрөөдөлд бид хөрөнгө оруулна

Таны мөрөөдөлд бид хөрөнгө оруулна

Таны мөрөөдөлд бид хөрөнгө оруулна

Бидний загварчилсан хөрөнгөөр санхүүжиж, арилжааны зорилгоо хурдан хэрэгжүүлээрэй. 

Бидний загварчилсан хөрөнгөөр санхүүжиж, арилжааны зорилгоо хурдан хэрэгжүүлээрэй. 

Бидний загварчилсан хөрөнгөөр санхүүжиж, арилжааны зорилгоо хурдан хэрэгжүүлээрэй. 

Онцолсон...

Бидний алсын хараа

Бидний алсын хараа

Бидний алсын хараа

Mega Funded-ийн хувьд бидний алсын хараа нь өмчийн арилжаанд хувьсгал хийх явдал юм. Бидний зорилго бол ёс суртахууны дээд хэм хэмжээг баримталж, бодит төлбөрөөр виртуал ашгийг тогтмол хүртээх юм. Mega Funded нь бусад арилжааны байгуулагаас өөр бөгөөд, Энэхүү платформ нь өсөлт болон боломжид зориулагдсан. Бид арилжаачдын ашгийг хамгийн боломжит дээд хэмжээнд нэмэгдүүлэхийг хичээдэг.

Mega Funded-ийн хувьд бидний алсын хараа нь өмчийн арилжаанд хувьсгал хийх явдал юм. Бидний зорилго бол ёс суртахууны дээд хэм хэмжээг баримталж, бодит төлбөрөөр виртуал ашгийг тогтмол хүртээх юм. Mega Funded нь бусад арилжааны байгуулагаас өөр бөгөөд, Энэхүү платформ нь өсөлт болон боломжид зориулагдсан. Бид арилжаачдын ашгийг хамгийн боломжит дээд хэмжээнд нэмэгдүүлэхийг хичээдэг.

Mega Funded-ийн хувьд бидний алсын хараа нь өмчийн арилжаанд хувьсгал хийх явдал юм. Бидний зорилго бол ёс суртахууны дээд хэм хэмжээг баримталж, бодит төлбөрөөр виртуал ашгийг тогтмол хүртээх юм. Mega Funded нь бусад арилжааны байгуулагаас өөр бөгөөд, Энэхүү платформ нь өсөлт болон боломжид зориулагдсан. Бид арилжаачдын ашгийг хамгийн боломжит дээд хэмжээнд нэмэгдүүлэхийг хичээдэг.

Eightcap ийн дэмжлэгтэй

Бид танд хамгийн шилдэг арилжааны платформд нэвтрэх боломжийг олгохын тулд Eightcap-тай хамтран ажилладаг

Гүйцэтгэлийн хурд

Манай үйлчилгээ нийлүүлэгч нь хамгийн хурдан арилжааны гүйцэтгэл болон найдвартай байдлаар хангадаг.

Үнийн мэдээлэл

Мөрөөдлөө хамт урлацгаая.

Бид тодорхой хүрээний арилжааны сорилтуудыг санал болгож байна.

1-р үе шат

2-р үе шат

1-р үе шат

$15,000

Хамгийн багадаа арилжааны 5 өдөр

4% хамгийн их тухайн өдрийн алдагдал

8% хамгийн их нийт алдагдал

80% ашгийн эзлэх хувь

10% ашгийн зорилт

1:50 арилжааны хөшүүрэг

Санхүүжүүлсэн үе шат: Ашгийн зорилт байхгүй

Санхүүжүүлсэн үе шат: Хамгийн бага арилжаа хийх өдөр байхгүй

1-р үе шат

$25,000

Хамгийн багадаа арилжааны 5 өдөр

4% хамгийн их тухайн өдрийн алдагдал

8% хамгийн их нийт алдагдал

80% ашгийн эзлэх хувь

10% ашгийн зорилт

1:50 арилжааны хөшүүрэг

Санхүүжүүлсэн үе шат: Ашгийн зорилт байхгүй

Санхүүжүүлсэн үе шат: Хамгийн бага арилжаа хийх өдөр байхгүй

1-р үе шат

$50,000

Хамгийн багадаа арилжааны 5 өдөр

4% хамгийн их тухайн өдрийн алдагдал

8% хамгийн их нийт алдагдал

80% ашгийн эзлэх хувь

10% ашгийн зорилт

1:50 арилжааны хөшүүрэг

Санхүүжүүлсэн үе шат: Ашгийн зорилт байхгүй

Санхүүжүүлсэн үе шат: Хамгийн бага арилжаа хийх өдөр байхгүй

1-р үе шат

$100,000

Хамгийн багадаа арилжааны 5 өдөр

4% хамгийн их тухайн өдрийн алдагдал

8% хамгийн их нийт алдагдал

80% ашгийн эзлэх хувь

10% ашгийн зорилт

1:50 арилжааны хөшүүрэг

Санхүүжүүлсэн үе шат: Ашгийн зорилт байхгүй

Санхүүжүүлсэн үе шат: Хамгийн бага арилжаа хийх өдөр байхгүй

1-р үе шат

$200,000

Хамгийн багадаа арилжааны 5 өдөр

4% хамгийн их тухайн өдрийн алдагдал

8% хамгийн их нийт алдагдал

80% ашгийн эзлэх хувь

10% ашгийн зорилт

1:50 арилжааны хөшүүрэг

Санхүүжүүлсэн үе шат: Ашгийн зорилт байхгүй

Санхүүжүүлсэн үе шат: Хамгийн бага арилжаа хийх өдөр байхгүй

1-р үе шат

$5,000

Хамгийн багадаа арилжааны 5 өдөр

5% хамгийн их тухайн өдрийн алдагдал

10% хамгийн их нийт алдагдал

90% ашгийн эзлэх хувь

5% ашгийн зорилт

10% ашгийн зорилт

1:100 арилжааны хөшүүрэг

Санхүүжүүлсэн үе шат: Ашгийн зорилт байхгүй

Санхүүжүүлсэн үе шат: Хамгийн бага арилжаа хийх өдөр байхгүй

1-р үе шат

$15,000

Хамгийн багадаа арилжааны 5 өдөр

5% хамгийн их тухайн өдрийн алдагдал

10% хамгийн их нийт алдагдал

90% ашгийн эзлэх хувь

5% ашгийн зорилт

10% ашгийн зорилт

1:100 арилжааны хөшүүрэг

Санхүүжүүлсэн үе шат: Ашгийн зорилт байхгүй

Санхүүжүүлсэн үе шат: Хамгийн бага арилжаа хийх өдөр байхгүй

1-р үе шат

$25,000

Хамгийн багадаа арилжааны 5 өдөр

5% хамгийн их тухайн өдрийн алдагдал

10% хамгийн их нийт алдагдал

90% ашгийн эзлэх хувь

5% ашгийн зорилт

10% ашгийн зорилт

1:100 арилжааны хөшүүрэг

Санхүүжүүлсэн үе шат: Ашгийн зорилт байхгүй

Санхүүжүүлсэн үе шат: Хамгийн бага арилжаа хийх өдөр байхгүй

1-р үе шат

$50,000

Хамгийн багадаа арилжааны 5 өдөр

5% хамгийн их тухайн өдрийн алдагдал

10% хамгийн их нийт алдагдал

90% ашгийн эзлэх хувь

5% ашгийн зорилт

10% ашгийн зорилт

1:100 арилжааны хөшүүрэг

Санхүүжүүлсэн үе шат: Ашгийн зорилт байхгүй

Санхүүжүүлсэн үе шат: Хамгийн бага арилжаа хийх өдөр байхгүй

1-р үе шат

$100,000

Хамгийн багадаа арилжааны 5 өдөр

5% хамгийн их тухайн өдрийн алдагдал

10% хамгийн их нийт алдагдал

90% ашгийн эзлэх хувь

5% ашгийн зорилт

10% ашгийн зорилт

1:100 арилжааны хөшүүрэг

Санхүүжүүлсэн үе шат: Ашгийн зорилт байхгүй

Санхүүжүүлсэн үе шат: Хамгийн бага арилжаа хийх өдөр байхгүй

1-р үе шат

$200,000

Хамгийн багадаа арилжааны 5 өдөр

5% хамгийн их тухайн өдрийн алдагдал

10% хамгийн их нийт алдагдал

90% ашгийн эзлэх хувь

5% ашгийн зорилт

10% ашгийн зорилт

1:100 арилжааны хөшүүрэг

Одоогоор санал өгөх боломжгүй: Ашиг сонирхолтой агуулга оруулаалгүй

Санхүүжүүлсэн үе шат: Хамгийн бага арилжаа хийх өдөр байхгүй

1-р үе шат

2-р үе шат

1-р үе шат

2-р үе шат

1-р үе шат

$15,000

Хамгийн багадаа арилжааны 5 өдөр

4% хамгийн их тухайн өдрийн алдагдал

8% хамгийн их нийт алдагдал

80% ашгийн эзлэх хувь

10% ашгийн зорилт

1:50 арилжааны хөшүүрэг

Санхүүжүүлсэн үе шат: Ашгийн зорилт байхгүй

Санхүүжүүлсэн үе шат: Хамгийн бага арилжаа хийх өдөр байхгүй

1-р үе шат

$25,000

Хамгийн багадаа арилжааны 5 өдөр

4% хамгийн их тухайн өдрийн алдагдал

8% хамгийн их нийт алдагдал

80% ашгийн эзлэх хувь

10% ашгийн зорилт

1:50 арилжааны хөшүүрэг

Санхүүжүүлсэн үе шат: Ашгийн зорилт байхгүй

Санхүүжүүлсэн үе шат: Хамгийн бага арилжаа хийх өдөр байхгүй

1-р үе шат

$50,000

Хамгийн багадаа арилжааны 5 өдөр

4% хамгийн их тухайн өдрийн алдагдал

8% хамгийн их нийт алдагдал

80% ашгийн эзлэх хувь

10% ашгийн зорилт

1:50 арилжааны хөшүүрэг

Санхүүжүүлсэн үе шат: Ашгийн зорилт байхгүй

Санхүүжүүлсэн үе шат: Хамгийн бага арилжаа хийх өдөр байхгүй

1-р үе шат

$100,000

Хамгийн багадаа арилжааны 5 өдөр

4% хамгийн их тухайн өдрийн алдагдал

8% хамгийн их нийт алдагдал

80% ашгийн эзлэх хувь

10% ашгийн зорилт

1:50 арилжааны хөшүүрэг

1-р үе шат

$200,000

Хамгийн багадаа арилжааны 5 өдөр

4% хамгийн их тухайн өдрийн алдагдал

8% хамгийн их нийт алдагдал

80% ашгийн эзлэх хувь

10% ашгийн зорилт

1:50 арилжааны хөшүүрэг

Онцлох нь

Ямар давуу талтай вэ?

Арилжааны чадвараа нээж, арилжааны ур чадвараа сайжруулахад зориулагдсан манай өвөрмөц онцлогуудыг ашиглаарай!

Арилжааны платформ

Eightcap-ийн алдартай худалдааны платформд нэвтрэх онцгой эрх.

Арилжааны платформ

Eightcap-ийн алдартай худалдааны платформд нэвтрэх онцгой эрх.

Арилжааны платформ

Eightcap-ийн алдартай худалдааны платформд нэвтрэх онцгой эрх.

Туслах

Манайх үйлчлүүлэгчиддээ 24/7 дэмжлэг үзүүлэх боломжтой

Туслах

Манайх үйлчлүүлэгчиддээ 24/7 дэмжлэг үзүүлэх боломжтой

Туслах

Манайх үйлчлүүлэгчиддээ 24/7 дэмжлэг үзүүлэх боломжтой

Төлбөрийн систем

Бүх хөрөнгө оруулсан арилжаачид хяналтын самбараар дамжуулан төлбөрийн хүсэлт гаргах боломжтой

Төлбөрийн систем

Бүх хөрөнгө оруулсан арилжаачид хяналтын самбараар дамжуулан төлбөрийн хүсэлт гаргах боломжтой

Төлбөрийн систем

Бүх хөрөнгө оруулсан арилжаачид хяналтын самбараар дамжуулан төлбөрийн хүсэлт гаргах боломжтой

Урамшуулал.

Бид таны туршлагыг нэмэгдүүлэхийн тулд долоо хоног бүр урамшуулал зарладаг

Урамшуулал.

Бид таны туршлагыг нэмэгдүүлэхийн тулд долоо хоног бүр урамшуулал зарладаг

Урамшуулал.

Бид таны туршлагыг нэмэгдүүлэхийн тулд долоо хоног бүр урамшуулал зарладаг

Арилжаачдын хяналтын самбар

Манай үйлчлүүлэгчдэд зориулсан хамгийн сүүлийн үеийн Арилжаачдын хяналтын самбарт бүрэн хандах боломжтой.

Арилжаачдын хяналтын самбар

Манай үйлчлүүлэгчдэд зориулсан хамгийн сүүлийн үеийн Арилжаачдын хяналтын самбарт бүрэн хандах боломжтой.

Арилжаачдын хяналтын самбар

Манай үйлчлүүлэгчдэд зориулсан хамгийн сүүлийн үеийн Арилжаачдын хяналтын самбарт бүрэн хандах боломжтой.

Түншлэлийн хөтөлбөр

Манай онцгой түншлэлийн хөтөлбөрт хамрагдаж, шимтгэл аваарай.

Түншлэлийн хөтөлбөр

Манай онцгой түншлэлийн хөтөлбөрт хамрагдаж, шимтгэл аваарай.

Түншлэлийн хөтөлбөр

Манай онцгой түншлэлийн хөтөлбөрт хамрагдаж, шимтгэл аваарай.

Манай арилжаачдын нийгэмлэгт нэгдээрэй

Манай арилжаачдын нийгэмлэгт нэгдээрэй

Манай арилжаачдын нийгэмлэгт нэгдээрэй

Олон зуун арилжааны хөрөнгийн сонголтоор арилжааны хослолуудаа нэмэгдүүлээрэй..

Олон зуун арилжааны хөрөнгийн сонголтоор арилжааны хослолуудаа нэмэгдүүлээрэй..

Олон зуун арилжааны хөрөнгийн сонголтоор арилжааны хослолуудаа нэмэгдүүлээрэй..

0

Ямар ч далд дүрэмгүй.

Амжилттай арилжаа хийхэд тань ил тод, ойлгомжтой байх болно.

0

Ямар ч далд дүрэмгүй.

Амжилттай арилжаа хийхэд тань ил тод, ойлгомжтой байх болно.

0

Ямар ч далд дүрэмгүй.

Амжилттай арилжаа хийхэд тань ил тод, ойлгомжтой байх болно.

45 мянган

хэрэглэгчийн бодит зорилтууд

Арилжааны зорилгодоо итгэлтэйгээр хүрээрэй.

45 мянган

хэрэглэгчийн бодит зорилтууд

Арилжааны зорилгодоо итгэлтэйгээр хүрээрэй.

45 мянган

хэрэглэгчийн бодит зорилтууд

Арилжааны зорилгодоо итгэлтэйгээр хүрээрэй.

10%

төлөвлөгөө Арилжааны

боломжоо алхам алхмаар өсгө

10%

төлөвлөгөө Арилжааны

боломжоо алхам алхмаар өсгө

10%

төлөвлөгөө Арилжааны

боломжоо алхам алхмаар өсгө

80%

ашгийн хуваалт

Орлогоосоо ашгийн хувиарлалт хийх, таны амжилт, бидний хамтын амжилт

80%

ашгийн хуваалт

Орлогоосоо ашгийн хувиарлалт хийх, таны амжилт, бидний хамтын амжилт

80%

ашгийн хуваалт

Орлогоосоо ашгийн хувиарлалт хийх, таны амжилт, бидний хамтын амжилт

2

Bi долоо хоног тутмын төлбөр төлөлт

Сарын оролгыг хоёр дахин хурдасгана.

2

Bi долоо хоног тутмын төлбөр төлөлт

Сарын оролгыг хоёр дахин хурдасгана.

2

Bi долоо хоног тутмын төлбөр төлөлт

Сарын оролгыг хоёр дахин хурдасгана.

Манай арилжаачдын нийгэмлэгт нэгдээрэй

Манай арилжаачдын нийгэмлэгт нэгдээрэй

Манай арилжаачдын нийгэмлэгт нэгдээрэй

Хослолууд

500 гаруй хослол дээр арилжаа хийх

Түншүүд

Манай түншлэлийн хөтөлбөрт нэгдээрэй

 • Орлого зохицуулалт

  Дансны хөтөлбөрүүдэд боломжтой хамгийн өндөр шимтгэл хүртэх.

 • 120 өдрийн зураас

  Хувийн зайлшгүй худалдаа, нөхөн, хадгалах цагийн хамгийн том буруу сайн

 • Үзэл бодол&тайлан

  Та ахиц дэвшлээ бодит цаг тухайд нь хянах боломжтой

 • Үргэлжилсэн урамшуулал

  Хөрвүүлэлтийн хамгийн сайн үр дүнд хүрэхэд тань туслах сар бүрийн сурталчилгаа, купоны код болон бусад зүйлс

Түншүүд

Манай түншлэлийн хөтөлбөрт нэгдээрэй

 • Орлого зохицуулалт

  Дансны хөтөлбөрүүдэд боломжтой хамгийн өндөр шимтгэл хүртэх.

 • 120 өдрийн зураас

  Хувийн зайлшгүй худалдаа, нөхөн, хадгалах цагийн хамгийн том буруу сайн

 • Үзэл бодол&тайлан

  Та ахиц дэвшлээ бодит цаг тухайд нь хянах боломжтой

 • Үргэлжилсэн урамшуулал

  Хөрвүүлэлтийн хамгийн сайн үр дүнд хүрэхэд тань туслах сар бүрийн сурталчилгаа, купоны код болон бусад зүйлс

Өнөөдөр арилжаа хийж эхлээрэй

Сорилтуудыг ойлгох

Таны арилжааны амжилтанд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн талаар илүү ихийг мэдэж аваарай.

Илүү ихийг мэдэж аваарай

Нийгэмлэгт холбогдох

Манай цахим мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан бидэнтэй холбоотой байгаарай

Мэдэхгүй зүйл байна уу?

Манай Түгээмэл асуултуудын хуудсыг үзэх эсвэл манай тусламжийн багтай холбогдоно уу.

Түгээмэл асуултууд

Өнөөдөр арилжаа хийж эхлээрэй

Сорилтуудыг ойлгох

Таны арилжааны амжилтанд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн талаар илүү ихийг мэдэж аваарай.

Илүү ихийг мэдэж аваарай

Нийгэмлэгт холбогдох

Манай цахим мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан бидэнтэй холбоотой байгаарай

Мэдэхгүй зүйл байна уу?

Манай Түгээмэл асуултуудын хуудсыг үзэх эсвэл манай тусламжийн багтай холбогдоно уу.

Түгээмэл асуултууд

Өнөөдөр арилжаа хийж эхлээрэй

Сорилтуудыг ойлгох

Таны арилжааны амжилтанд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн талаар илүү ихийг мэдэж аваарай.

Илүү ихийг мэдэж аваарай

Нийгэмлэгт холбогдох

Манай цахим мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан бидэнтэй холбоотой байгаарай

Мэдэхгүй зүйл байна уу?

Манай Түгээмэл асуултуудын хуудсыг үзэх эсвэл манай тусламжийн багтай холбогдоно уу.

Түгээмэл асуултууд

@2023 Меga funded ЭРСДЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ: Энэ сайтад өгөгдсөн бүх мэдээлэл нь зөвхөн санхүүгийн зах зээл дээрх арилжаатай холбоотой боловсролын зорилгоор зориулагдсан бөгөөд хөрөнгө оруулалтын тусгай зөвлөмж, хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө, бизнесийн зөвлөмж, хөрөнгө оруулалтын боломжийн дүн шинжилгээ эсвэл ижил төстэй ерөнхий зөвлөмж эсвэл ерөнхий зөвлөмж биш юм. санхүүгийн хэрэгслийн арилжаатай холбоотой зөвлөгөө. Меga funded жагсаалтад орсон хөрөнгө оруулалтын үйлчилгээг үзүүлдэггүй. Энэ сайт дээрх мэдээлэл нь орон нутгийн хууль тогтоомж, дүрэм журамд харшлах, ашиглах нь аль ч улс орон эсвэл харьяаллын оршин суугчдад зориулагдаагүй болно. Mega Funded нь брокер биш бөгөөд орлого хүлээн авдаггүй. Меga funded платформ зориулсан техникийн шийдэл болон ханган нийлүүлэгч нь гуравдагч талын хөрвөх чадвартай нийлүүлэгч юм

@2023 Меga funded ЭРСДЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ: Энэ сайтад өгөгдсөн бүх мэдээлэл нь зөвхөн санхүүгийн зах зээл дээрх арилжаатай холбоотой боловсролын зорилгоор зориулагдсан бөгөөд хөрөнгө оруулалтын тусгай зөвлөмж, хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө, бизнесийн зөвлөмж, хөрөнгө оруулалтын боломжийн дүн шинжилгээ эсвэл ижил төстэй ерөнхий зөвлөмж эсвэл ерөнхий зөвлөмж биш юм. санхүүгийн хэрэгслийн арилжаатай холбоотой зөвлөгөө. Меga funded жагсаалтад орсон хөрөнгө оруулалтын үйлчилгээг үзүүлдэггүй. Энэ сайт дээрх мэдээлэл нь орон нутгийн хууль тогтоомж, дүрэм журамд харшлах, ашиглах нь аль ч улс орон эсвэл харьяаллын оршин суугчдад зориулагдаагүй болно. Mega Funded нь брокер биш бөгөөд орлого хүлээн авдаггүй. Меga funded платформ зориулсан техникийн шийдэл болон ханган нийлүүлэгч нь гуравдагч талын хөрвөх чадвартай нийлүүлэгч юм

@2023 Меga funded ЭРСДЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ: Энэ сайтад өгөгдсөн бүх мэдээлэл нь зөвхөн санхүүгийн зах зээл дээрх арилжаатай холбоотой боловсролын зорилгоор зориулагдсан бөгөөд хөрөнгө оруулалтын тусгай зөвлөмж, хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө, бизнесийн зөвлөмж, хөрөнгө оруулалтын боломжийн дүн шинжилгээ эсвэл ижил төстэй ерөнхий зөвлөмж эсвэл ерөнхий зөвлөмж биш юм. санхүүгийн хэрэгслийн арилжаатай холбоотой зөвлөгөө. Меga funded жагсаалтад орсон хөрөнгө оруулалтын үйлчилгээг үзүүлдэггүй. Энэ сайт дээрх мэдээлэл нь орон нутгийн хууль тогтоомж, дүрэм журамд харшлах, ашиглах нь аль ч улс орон эсвэл харьяаллын оршин суугчдад зориулагдаагүй болно. Mega Funded нь брокер биш бөгөөд орлого хүлээн авдаггүй. Меga funded платформ зориулсан техникийн шийдэл болон ханган нийлүүлэгч нь гуравдагч талын хөрвөх чадвартай нийлүүлэгч юм